ОЛИМПИАДА КӨРСӨТКҮЧТӨРҮ


Касым Тыныстанов атындагы Чырпыкты жалпы орто билим берүү мектебинин 2016-2017-окуу жылында 2-4-класстардын таланттуу окуучулары менен кошумча иштөөнүн отчёт-анализи

Предметтик мугалим

Окуучу,классы

1-чейректе аткарылган иштер, сунуштар

1.

 

Асаналиева А.О.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таалайбекова,

Аскарбекова,

Болотова,

Рыскелдиева,

Уланбекова

2-а классы кыргыз тили жана адабий окуу

1-чейректе бул окуучуларга кошумча тексттер берилип,алардын окуп түшүнүүсүнө өзгөчө көңүл бурулган.

Бул окуучулардын билим сапаты-“4”

СУНУШ: 2-чейректе берилген текстти түшүнүү менен турмушта колдонууга үйрөтүү.

2

 

Абыкеева А.

 

 

 

 

Кадырбекова М.

2-б классы математика

1-чейректе 12 саат сабак өтүлгөн,окуучу 2 амалдуу мисал,маселелерди чыгарууга жетишкен.Билим сапаты-“4” СУНУШ:2-чейректе план боюнча кошумча сабакты үзгүлтүксүз өтүү.

3.

Мусабекова Ж.М.

Анарбеков А. 3-а классы

Математикадан 1-чейректе 8 саат кошумча сабак өтүлгөн.Сабакта көбүнчө окуучунун логикалык ой жүгүртүүсүн өстүрүүчү сүрөттөрдөгү амалдар атркалыган,китеп боюнча татаал мисал, маселелерди иштеген.Окуунун билим деңгээли-“5”. СУНУШ: 1.2-чейректе  логикалык ойлоосун өстүрүү,логикалык оюдардын жардамы менен амалдарды аткарууну улантуу.                         2.Текшерүү иш, тест,кроссворддорду кошумча берүү.

4.

Исаева Т.М.

Кубанычбекова Насирова А. Насирова Ар.

3-б классы математика

1-чейректе 10 саат сабак өтүлгөн, анда математикадан айланаларды сызуу,көбөйтүү бөлүүгө карата мисал-маселелерди иштеген,Окуучулардын билим сапаты-“4”.                               СУНУШ:2-чейректе 3 амалдуу маселелерди иштөө,көбөйтүү-бөлүүгө карата мисал иштөө тапшырмасын өтүү.

5.

Абдылдаева Г.А.

Тамчыбекова Г. 4-а классы

Кыргыз тили жана адабий окуудан эң жакшы окуган Тамчыбекова Г-га                  1-чейректе 8 саат кошумча сабак өтүлгөн.Сабакта өтүлгөн темалардан бышыктап,кошумча тапшырмалар берилген,окуу программасынан сырткары жомок китептерден,аңгемелерден,табышмак, ырларды көркөм окуп түшүнүү менен талдоого үйрөндү.Берилген темага байланыштуу чыгармалардын негизинде эссе,дилбаян,текстти талдоонун түрлөрүн үйрөндү.Гүлдананын жазуу иштери, портфолиосу бар,ар бир аткарылган иштер текшерилип,баалануу менен портфолиодо сакталат. Мугалим Абдлыдаева Г-н таланттуу окуучу менен иштөө планы,күнүмдүк өтүлүүчү сабактын планы толук бар.Окуучунун билим деңгээли-“5”. СУНУШ: 1.2-чейректе кыргыз тили жана адабий окуудан текст боюнча түшүнүк,талдоо,колдонуунун үстүндө иштөө.

6.

Жолочиева Н.З.

Жээнбек к.Баян кыргыз тили жана адабий окуу

4-б класс

1-чейректе кошумча 8 саат сабак өтүлгөн.Адабий окуудан Баян ырларды,тексттерди көркөм окуп,түшүнүгүн турмуш менен байланыштырып сүйлөөгө үйрөнгөн. Кыргыз тилинен тыбыштык талдоону,сабаттуу жазууга жана кептик байланшытарды билет.Окуучунун билим деңгээли “5”. СУНУШ:1.2-чейректе жумасына 2 сааттан кошумча сабак өтүү. 2.Кошумча адабияттарды колдонуу менен текстти талдоого,алган билимин турмушта колдоно билүүгө тарбиялоо.

 

 

9-10-11-класстардын таланттуу окуучулары менен кошумча иштөөнүн отчёт-анализи

Предметтик мугалим

Окуучу класс

1-чейректе аткарылган иштер,сунуштар

1.

Асымбекова М.Б.

Кыргыз тили жана адабияты

 

 

 

Абдыкадырова А.

10-класс

Кошумча сабак жумасына 2 сааттан            1-чейректе 16 саат кошумча сабак өтүлгөн.Сабакта дилбаяндар,

СЕКОМдун үстүндө жана Үсөналиевдин китеби боюнча кыргыз тилинен эрежелерди окуткан.Учурда окуучунун билим деңгээли- “4”                                         СУНУШ:  2-чейректе Айжанды олимпиадада байгелүү орунга чыгаруу максатында жумасына                                            18 сааттан кошумча сабак өтүүнү пландан,сабактарды так учурунда өтүү.

2.

Арыкбаева Ү.А. кыргыз тили жана адабияты

Рыскелдиева А. 11-класс

Шаршенкулова  8-а класс

Аскарбеков К.

6-а класс

1-чейректе 11-класстын окуучусу Рыскелдиева А-га 8 саат кошумча сабак өтүлгөн.Анда фонетика,лексикалогия, фразеологизмдер,аналогиялык тест,сүйлөмдөрдү толуктоону өткөн.             8-классынын окуучусу Шаршенкулова Ж-га 6 саат сабак өтүлгөн.Анда синтаксис,байланыштуу кепти өткөн.

6-а классынын окуучусу Аскарбеков               К-га 6 саат сабак өтүлгөн.Анда иш кагаздарынын үлгүлөрүн өткөн.                 СУНУШ:2-чейректе НЦТ, аналогиялык тест,синтаксистик, морфологиялык талдоону өтүү менен кошумча сабакты жумасына 10 сааттан өтүү.

3.

Исакунова Ж. математика

Качкынбек к.А. 11-класс

1-чейректе сабак өтүлгөн эмес.                     СУНУШ:2-чейректе Айдайды райондук олимпиадага чыгаруу максатында жумасына 4 сааттан кошумча сабак өтүү.

4.

Сукенова Н.М. география

11-класс Талгар у. Дастан,

10-класс Кенжешов Т.

1-чейректе бул окуучуларга 16 саат сабак өтүлгөн,сабакта 6-класстын материалынан тартып кайталоо,НЦТнын үстүндө иштөө,терминдерди жатто,карта менен иштөө иштери жүргүзүлгөн.

Натыйжада-Талгар у.Д.Кенжешов Т. билим деңгээли-“4”                                                                 СУНУШ: 2-чейректен тартып бул окуучуларга жумасына 18 саатан кошумчак сабак өтүү менен олимпиадада байгелүү орун алуу.

5.

Ильгедеева Г.К. орус тили

Маратбекова Р. 10-класс

1-чейректе 10 саат сабак өтүлгөн.Сабакта синтаксистик,фонетикалык,морфологиялык талдоо жүргүзүлгөн.Тест түзүү тапшырмалары берилген.                                   Билим деңгээли-“3”.                                                                СУНУШ:2-чейректе жумасына 18 сааттан сабак өтүү менен олимпиадада байгелүү орунга ээ болуу.

6.

Тынышбаева М.Н. химия

Дамир к.А.                   11-класс

1-чейректе 16 саат сабак өтүлгөн. Сабакта органикалык эмес жана органикалык химия боюнча кайталоодо маселелер жана көнүгүүлөр берилген,практикалык иштерди видеотасманын жардамы менен өткөн.    СУНУШ:2-чейректе жумасын 10 сааттан кошумча сабак өтүү менен райондук, областтык олимпиадага чыгаруу.

7.

Кыштобаева Н.К.

Жыргалбеков Т. 9-класс

1-чейректе 6 саат сабак өтүлгөн. Ал сабакта Тилекматты  6-7-класстын материалдарын кошумча кайталоо жана терминдердин үстүндө иштөө менен айырмачылыктарын салыштыра билүүгө үйрөткөн,ошондой эле биологиядан окуу диски берилген,окуучу өз алдынча даярданган. Билим деңгээли-“4”.                    СУНУШ:  

1.2-чейректе жумасына 10 сааттан сабак өтүүдө тесттик тапшырмалардын үстүндө иштөө,ЕГЭтапшырмаларын кошуп берүү.         2.Эксперименталдык тажрыйбаларды жүргүзүүнү,анализдөөнү  үйрөтүү.

8.

Жакшылыкова Г.И. англис тили

Болот к.Таттыбүбү

1-чейректе 8 саат сабак өтүлгөн,сабакта ЖРТ берилген,тексти окуп которуп, мазмунун сүйлөп берүүгө тапшырма берилген, грамматиканы англис тилинде туура пайдаланууну үйрөнүп жатат. Таттыбүбүнүн билим сапаты-“3”.                                                              СУНУШ:2-чейректе  жумасына 12 саат сабак өтүү менен райондук, областтык олимпиадага чыгаруу.

9.

Жумалиева Ч.К.

Болотова А. 10-класс

1-чейректе  9 саат сабак өтүлгөн,сабакта даталарга,хронологиялык таблицаларга, тесттик тапшырмаларга, аналогиялык тестке,концептуалдык карта менен иштөөгө көңүл бурулган.Окуучунун билим деңгээли-“4”.                                                          СУНУШ: 1.ЖРТ,НЦТ,аналогиялык тесттер менен күн сайвн иштөө менен жумасына  10 кошумча сабак өтүү.                                           2. Карта,инсандар менен,дата менен көп иштөө.

 

 

 

 

 

5-6-7-8-класстардын таланттуу окуучулары менен кошумча иштөөнүн отчёт-анализи

Предметтик мугалим

Окуучу класс

Аткарылган иштер,сунуштар

1.

Чындавлетова Н.Т. тарых

 5-6-7-класстар

 

 

 

Абдыкадыров  А.

7-а класс

Кошумча сабак жумасына 1 сааттан 1-чейректе 8  саат кошумча сабак өтүлгөн.Сабакта тарыхка байланыштырып кроссворд, интернеттен өз алдынча тарыхый булактардан кошумча материалдарды окуп үйрөнүүдө,Акбардын портфолиосу бар,ар бир аткарылган иштердин топтому салынган.Класста окуучуларга салыштырмалуу, берилгер темаларды тереңдетип окуйт,программадан алдыда. Окуучунун билим деңгээли-“5”

СУНУШ:  2-чейректе Акбарга                         2 сааттан план боюнча үзгүлтүксүз сабак өтүү жана НЦТ,ЖРТ менен кошумча иштөө.

2.

Арыкбаева Ү.А. кыргыз тили жана адабияты

Шаршенкулова Ж. 8-а класс, Аскарбеков К.

6-а класс

8-а классынын окуучусу Шаршенкулова Ж-га 6 саат сабак өтүлгөн.Анда синтаксис, байланыштуу кепти өткөн.

6-а классынын окуучусу Аскарбеков               К-га 6 саат сабак өтүлгөн.Анда иш кагаздарынын үлгүлөрүн өткөн. 

СУНУШ:2-чейректе жогорудагы таланттуу окуучуларга НЦТ, аналогиялык тест,синтаксистик, морфологиялык талдоону өтүү менен кошумча сабакты жумасына  7 сааттан өтүү.              

3.

Рыскелдиева Г.И. кыргыз тили жана адабияты

Нурбек к.А. 7-б класс

1-чейректе кошумча сабак өтүлгөн эмес.                                                  СУНУШ: 2-чейректе жумасына                        2 сааттан кошумча сабак өтүү.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments