ЖАҢЫ ОКУУ ЖЫЛЫНА МИЛДЕТТЕР

 

           Макулдашылды  РайБББ                                                   Бекитилди

           башчысы:                                                                               Мектеп директору:

           _____________Абирова Д.Э.                                               ___________Иманалиева Ж.Т.

                                                                                                                 

           26-август 2016-ж.                                                                   Ата-энелер комитети менен  

           Тамчы айыл округунун                                                       биргелешкен педагогикалык

           башчысы:                                                                                кеңештин отурумунда

           ____________Карабалаев Б.М.                                            26-август 2016-ж.

           26-август 2016-ж.

 

 

 

 

 

 

 

 Окутууну жана тарбиялоону жакшыртуу  планы

 

 

 

 

 

 

Касым Тыныстанов атындагы Чырпыкты жалпы орто билим берүү мектеби

Тамчы айыл округу  

           

Мектептин миссиясы:

 

           Касым Тыныстанов атындагы Чырпыкты жалпы орто билим берүүчү мекеме болуу менен бирге, башталгыч, негизги жана жалпы билим берүүгө багытталат. Кесипке багыттап, ата-энелер, коомчулуктун жардамы  менен алган билимдерин жашоодо пайдалана билген, коомдо өзүнүн ордун таба ала турган гумандуу, активдүү, атуулдук позициясы бар инсанды тарбиялоо.   

  

 

 

 

 

 

 

                                                 Ысык-Көл району, Чырпыкты айылы

 

                        Мектепте окутууну тарбиялоону жакшыртуу планынын

                                 (МТОЖП) негизги             мазмуну:

 

       1. Мектептин миссиясын аныктоо.

       2. Өткөн окуу жылына анализ.

       3. Анализ матрицасы (SWOT  анализдер)

       4.  Максаты жана милдеттери  ( бир жылдык жана 5 жылдык)

       5. Окутууну жана тарбиялоону жакшыртуу боюнча   стратегиялык 

            пландаштыруу.  

       6. Мектептин отчеттук картасы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   2. Мектептин  визиткасы.

 Орто билим берүүчү мектеп – Касым Тыныстанов

Жайгашкан айылы - Чырпыкты

Окутуунун баскычы -1-11 класс

Окутуу тили-  кыргыз

Этникалык составы: кыргыз -100 % 

Класс комплекти:1-4   8 кл.комп.  5-9-кл   9 кл.комп.  10-11кп    2 кл.комп

Окуучулардын саны:   229 кыздар,  204  балдар,     бары  433 окуучу

Жакыр үй- бүлөдөн   -15 окуучу; кыз-  7,  эркек  -8

Өзгөчө муктаждыкка ээ болгон балдар:

Тартиби оор балдар:   18

ИДН дин учетунда:      -

Риск группасында:       12

Тоголок жетимдер:       2, кыз - 2

Жазгы, күзгү жумуштарга байланыштуу сабак калтырган окуучулар: кыз -47, эрк 68

Билим сапаты:  - 21%

Олимпиаданын жыйынтыгы:    район- 3   област-1  республика -                                                    

(ээлеген орундар)    1, 3

Жалпы республикалык тесттин жыйын:

Жогорку бюджеттик окуу жайына өткөндөр: 

«Айылдык билим берүү» долбоору боюнча деңгээлдер:

Директор  менеджер-1,  администратор -

Директордун орун басары: лидер-, менеджер-2 ,  администратор-

Мугалимдер: Устат - П1 -7, П2-8 , С1-3 , С2-

Окуу жылынын жыйынтыгы боюнча акчалай сыйланган: мугалимдер-8, окуучулар- 35

Жалпы мугалимдердин саны:-33

Жогорку категория- 73.3 %, 1- категория-15.1%, 2-категория-15.1%, мугалим-3%

Билимин жогорулатуучу курстан өткөндөр:- 13

Мектеп имараты кайсы жылы -1961- салынган

Жылуулуктун түрү:- көмүр, электр

Спорт зал- бар

Актовый зал- жок

Китептер менен камсыз болуусу  53 %

Мебелдердин саны - 31

Компьютерлердин саны:- 20

Тех каражаттар: телевизор-6, ДВД-3, проектор-1, ксерокс-1

Акы төлөнүүчү кошумча билим берүү  -

Ашкана абалы:- орто

Камкөрүү кеңешинин милдетин аткаруучу: аты-жөнү  Мукамбетова М.К.

адреси: Акимкан көчөсү - 1

телефон: 7-23-23

       

                                

      

 

 

          2016-2017-окуу жылынын максаты

 

 

              Ар бир окуучунун табигый

       мүмкүнчүлүгүн,     шыгын, жөндөмүн

      аныктап, билим берүүдө  окутуунун

     жаңы технологияларын  пайдаланып,

            окуучулардын сабакка болгон

                  кызыгуусун арттыруу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        БААМ

 

 

           Касым Тыныстанов  атындагы орто мектебинин  имараты жаңырат, окуу кабинеттери талапка ылайык өзгөрөт, бардыгы жарык, жаңы болот, Интернет жана компьютерлешүү ишке ашат. Ар бир класс телевизор, DVD жана интерактивдүү доскалар менен камсыз болот, ар бир предмет электрондук окуу китептерине ээ болуп билим алат, гимназия, лицей класстары ачылат.    

           Мектепте лицей класстары  ачылса, бул класстарда  автордук программалар менен иш алып барылат. Кошумча акы төлөнүүчү курстар, кружоктор ачылат.  

           Негизги жалпы билим алган окуучуларга адистикти тандоо мүмкүнчүлүгү түзүлөт.

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        2-бөлүк

Өткон окуу  жылына анализ.

                                                        3-бөлүк

 

1.      Мектептин коп жылдык максаты:  (3-5 жыл)

 

1. Окутуунун жаны технологияларын  окуу тарбия ишинде колдонуу менен мектепте  лицей класстарын ачуу, билим сапатты 0.2% көтөрүү

      2.  Мугалимдердин кесиптик жактан тынымсыз өнүгүшүнө шарттарды түзүү.       

      3.  Мектептин материалдык базасын чындоо

      4.  Окуучулардын кошумча билим алуусуна мүмкүнчүлүктөрүн кенейтүү.

      5.  Окуучуларды нравалык маданиятка, кыргыз элинин каада салттарын

            пайдаланып тарбия берүүгө жетишүү.

                                           Көп жылдык милдеттер

    Милдеттер (1-жылга) 2016-2017- окуу жылы.

1.Жаңы технологияларды колдонуу менен бардык сабактардан окуучулардын билим сапатын 0.2 % жогорулатуу.   

Окуучулардын билим алуу мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү.

 

 

2.Мугалимдердин  тажрыйбаларын жайылтуу профессионалдуулугун арттыруу.

Мугалимдерге жардамдарды уюштуруу.

 

 

3. Окуучуларды нравалык маданиятка, кыргыз элинин салттарын пайдаланып

тарбия берүүгө жетишүү.

 

 

 

 

 

4.9-11-класстарды профилдик жогорку баскычка өткөрүү жана негизги жалпы билим алган ар бир окуучуга адистикти тандоо мүмкүнчүлүгүн түзүү

5.Ата-энелер менен байланышты күчөтүү, аларды тарбия ишине тартуу, балдарга болгон жоопкерчилигин арттыруу.

6.Мектептин материалдык базасын чындоо.

 

7. Интернет байланышын өнүктүрүү

 Күтүлүүчү  натыйжалар

 

1.  Жаны технологияларды колдонуу менен бардык сабактардан билим сапаты жогорулайт.Фундаменталдык предметтерден Блумдун таксономиясы колдонулат,окуучулардын предметке кызыгуусу аратат.

 

2. Мугалимдердин тажрыйбалары мектеп ичинде жайылтылат, атайын курстарга жиберилет, мектеп ичинде семинар-тренингдер өткөрүлөт Мектепте  түзүлгөн усулдук кабинеттин иштеши жакшырат.

3. Окуучуларды нравалык маданиятка тарбиялоо жүргүзүлөт,  мугалимдер кыргыз элинин салттарын кээ бир элементтерин пайдаланып тарбия берүүгө жетишет. Мындан окуучулар арасында кылмыштуулук азаят, ыймандуу , адептүү окуучулар тарбияланат.

4. 9-11-класстын окуучулары профилдик жогорку баскычка отот жана адистикти тандоо мүмкүнчүлүгүн алат

 

5.Ата-энелер менен байланыш күчөйт, балдарына болгон жоопкерчилиги жогорулайт

6. Спонсорлор, долбоорлор аркылуу мектептин базасы чындалат.

7.  Мугалимдер жана окуучулар Интернет тармагын өздөштүрөт, жеке керектүү дүйнөлүк маалыматтарга ээ болот.

    Милдеттер 2-жылга  2017-2018- окуу жылы

1.Окутууну жана тарбиялоону жакшыртуу максатында кошумча каражат табуу.

 

 

 

2.Информатика кабинетиндеги компьютерлерди жаңыртуу.

 

 

 

 

 

1.1. Предметтик кабинеттер, зал көркөмдөлөт

1.2.Методикалык колдонмолор, кошумча адабияттар, окуу китептери менен камсыздалат

2.2.  Электрондук почтанын кызматтарын пайдаланат

2.3.Жеке маалыматтарын таратууга мүмкүнчүлүк түзүлөт

2.4.Компьютерлер жаңыртылат.

    Милдеттер 3- жылга 2018-2019-жж

1. Окуучулардын билим сапатын жогорулатуу менен мектепте лицей класстарын ачуу

 

 

 

2.Спонсор, донорлорду тартуу менен мектепте кесиптик билим берүү боюнча кабинеттерди ачуу, жабдуу, жаңыртуу.

 

 

 

3.Интерактивдүү доскалар менен камсыздоо.

 

1.1.         Окуучуларга суроо талап коюлат, билим сапаты жогорулайт.

1.2.         Мугалимдердин чыгармачылыгы жана жоопкерчилиги  артат

1.3.         Окуучулардын предметке болгон кызыгуусу артат

2.1. Окуучулардын  жөндөмдүүлүгү артат, кесипке байланыштуу тех каражаттарда  иштөөнү өздөштүрүшөт, сертификатка ээ болот.

2.2. Балдар эмгектенүүгө калыптанат, кесипке багыт алат.

3.1. Интернет булактарынан алынган дүйнөлүк маалыматтар менен сабак өтүлөт, мугалимдин иштөөсүнө жеңилдик болот, чыгармачылыгы артат.

3.2. Окуучулар дүйнө жүзүндөгү маалыматтарды алат, сабакка кызыгуусу артат, билим сапаты жогорулайт

 

 

 

 

                                                        4-бөлүк

 

1. Анализдин матрицасы (өткөн окуу жылына)

 

SWOT-анализдин негизинде.

 

S –күчтүү жагы, жетишкендиги. Мектептин өткөн окуу жылындагы жетишкен ийгиликтери, күчтүү жагы болуп эмнелер эсептелет  ошолордун бардыгын жазуу керек.

W- күчсүз жагы, жетишпегендери, аткарылбай калган иштер. Кандай кемчиликтер жана мүчүлүштүктөр болгондугу  чагылдырылат.(толук анализделип жазылат)

О- мүмкүнчүлүктөр Мектеп кандай мүмкүнчүлүктөрдү окуу тарбия ишинде келечекте пайдаланууга мүмкүндүгү бар экендигине толук анализ берет.

Т- коркунуч. Мектептин ишинде кандай коркунучтар пайда болду жана болушу мүмкүн экендигин белгилөө, аныктоо.

 

            Күчтүү жагы.

                       Күчсүз жагы.

 

1. Педжамааттын потенциалынын компетенттүүлүгү

 

2.Мектепти өнүктүрүүдө кошумча каражаттардын тартылышы.

3. Мугалимдердин толук нагрузка менен камсыз болушу.

 

4. Мугалимдердин кесиптик деңгээлинин өнүгүүсү

 

Мүмкүнчүлүктөр.

1.Ар кандай долбоорлорго активдүү катышуу мүмкүнчүлүгү.

2.Кошумча материалдык каражаттарды табуу.

3.Мугалимдердин кесиптик денгээлин жогорулатуусу.(курстар, семинар тренингдер, конкурстар ж.б.)

4.Мектептин өнүгүүсунө багытталган иш чаралар

5. Социалдык өнөктөштүк.

6.Окуу тарбия иштеринде жаңы технологияларды колдонуу мүмкүнчүлүгү.

7. Интернет байланышын  колдонуп сабак өтүү

 

 

1.     Методикалык колдонмолордун аздыгы.

2 .Окуу китептеринин жетишсиздиги, сапаттуу эместиги

3.Кээ бир предметтик мугалимдердин жетишсиздиги

4.Окутуунун жаңы технологияларынын жетишсиздиги, Интернет байланышынын начардыгы

5. Жаш кадрлардын билиминин жетишсиздиги

6.Ата-энелер комитетинин  иштебегендиги, ата-энелердин мектепке толук  тартылбагандыгы жана кызыкпагандыгы.

7.Окуучулардын билим алууга умтулбагандыгы, сабакты көп калтырышы

8. Предметтик мугалимдердин тех каражаттар менен иштөөнү билбегендиги, кызыкпагандыгы

         

Коркунучтар.

1.Жакшы окуган окуучулардын 6 жана 9 класстан кетип калышы

2. Ички миграциянын күчөшү.

3.Жазгы жана  күзгү жумушка окуучулардын тартылышы.

4. Жаштардын ар түрдүү  диний көз караштарга тартылып кетиши.ж.б

5. Жаш өспүрүмдөр арасында кылмыштуулуктун күчөшү, ата-энелердин жоопкерсиздиги

                                     

 

                                

                                   1.2.   Ата-энелер менен иштин анализи.

Бул анализ Сиздин ишиниздин жыйынтыгын жана кандай  иш алып барса боло тургандыгына   багыт берет

Ата-энелердин күчтүү жагы

Кандай чабал жагы бар? (күчсүз)

1. Ата-энелердин материалдык жактан камсыздуулугу.

2. Демилгечи ата-энелердин бар болушу

3. Айрым ата-энелердин окуу тарбия иштерине кызыгуусу

 

1 Ата-энелер менен класс жетекчилердин байланышынын томондугу

2.Балдарды жазгы жана күзгү жумуштарына тартуусу

3.Материалдык жактан жетишпегендиги

4. Ата-энелердин ар кандай диний агымдарга кириши

5. Ата-энелердин окуу процессине сараңдыгы

Сиздер менен кызматташууда  кандай мүмкүнчүлүктөр бар? үмкүнчүлүктөр)

Ата-энелер менен иштоодо мектепте кандай кыйынчылыктар болушу мүмкүн? (коркунучтар)

1. Кызматташууга, байланышты күчөтүүгө

2. Окуу-материалдык база жагынан жардам берүүгө

3. Жоопкерчиликти күчөтүүгө

4. Окуу жана тарбия процессине кызыктыруу

 

 

1. Ички жана сырткы миграциянын күчөшү, балдардын кароосуз калганы

2.Материалдык жактан жетишпеген үй- бүлөөдөгү балдар менен иш алып баруудагы коркунучтар

3. Кыздардын эрте турмуш куруусу жана ата-энелердин маани бербегендиги

 

 

                                


Касым Тыныстанов атындагы Чырпыкты жалпы орто билим берүү мектебинин 2016-2017-окуу жылына карата тузулгон окутуу – тарбиялоону жакшыртуу планынын

 

 

                                                  МАЗМУНУ

 

1.      Мектептин миссиясы ...................................................                                   1-бет

2.      Өткөн 2015-2016- окуу жылына анализ .....................                                   2-6-бет

3.      3-5-жылдык максаттары  ............................................                                    7- 8-бет

4.      Көп жылдык жана 2016-2017- окуу жылынын милдеттери ..........             9-11-беттер

5.      Окутууну жана тарбиялоону жакшыртуу планы ...........................             12-32-беттер

 

 

 

 

 

 

 

Comments