ЖАҢЫ ОКУУ ЖЫЛЫНА МИЛДЕТТЕР

              Мектептин   проблемасы:   

 

«Окуучуларды окутуп тарбиялоодо окуп үйрөнүү жана таанып билүү ишмердүүлүктөрүн калыптандыруу»

 

Макулдашылды                                                                     Бекитилди

 Ысык-кол райондук Билим Беруу                                    К.Тыныстанов атындагы Чырпыкты

болумунун милдеттин аткаруучусу                                    жалпы билим беруу мектебинин

_____________ Матанова С.А                                              мугалимдер кенешмесинин

   «28» август 2020-жыл                                                          2020-жылдын »28» август №1 

                                                                                                      Токтому.                           

 

 

           2020-2021-окуу жылындагы  

   К.Тыныстанов атындагы Чырпыкты  

    жалпы орто билим берүү мектебинин  

                 өнүүгүсүнүн планы

 

Мектептин миссиясы:

       Окуучуларды кесипке багыттап ,ата-энелер,коомчулуктун жардамы менен алган билимдерин турмушта пайдалана билген,коомдо озунун ордун таба ала турган гумандуу,активдуу атуулдук позициясы бар инсанды тарбиялоо.

 

 

 

 

                           Чырпыкты айылы

 

Ысык – Кол району, Чырпыкты айылы

Касым Тыныстанов атындагы Чырпыкты жалпы орто билим беруу мектебинин            2020-2021-окуу жылына карата тузулгон  мектептин онугуу планынын

 

                              МАЗМУНУ

1.      Мектептин миссиясы………………………………………..1-бет

2.      Откон 2019-2020-окуу жылына анализ……………………2-6-беттер

3.      3-5-жылдык максаттары…………………………………….7-8-беттер

4.      Коп жылдык жана 2020-2023-окуу жылынын милдеттери……………9-11-беттер

5.      Окутууну жана тарбиялоону жакшыртуу планы……………………….12-32-беттер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«БЕКИТЕМ»                                                                                                                 Мектеп директору:                         

_____________ Жумалиева Ч.К. 1-сентябрь 2020жыл

     

             1-11-класстардын регламенти

 

      1-смен                                       2-смен

1.  8.00-8.45                                1. 13.00-13.45

2.  8.50-9.35                                2. 13.50-14.35        

3.  9.40-10.25                              3.  14.40-15.25

4.  10.35-11.20                            4.   15.30-16.15

5.  11.25-12.10                             5.  16.20-17.05

 

 

                                

                                     

                                  

 

 

                            Баам

     

Касым Тыныстанов атындагы Чырпыкты жалпы  орто мектебинин имараты жанырат,  интернет жана компьютерлешуу ишке ашып,.  электрондук окуу китептерине ээ болушат.Негизги жалпы билим алган окуучуларга адистикти тандоо мумкунчулугу тузулот.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2021-окуу жылынын максаты

 

 

Ар бир окуучунун табигый мумкунчулугун, шыгын, жондомун аныктап,  окуучулардын сабакка болгон кызыгуусун арттырып, билим беруу менен коомго керектуу инсанды тарбиялоо.

 

 

 

 

 

 

                                   

 

                             2-болук

                                    Откон окуу жылына анализ

                                               3-болук

1.     Мектептин коп жылдык максаты: (3-5-жыл)

1.   Мектептин онуктууруу стратегисын жана окуу-тарбия процессинин  системалуулугун камсыздоо.

2.   Мугалимдердин кесиптик  чеберчилигигн жогорулатуу менен окуучулардын билим денгээлин  которуу.

3.    Окуутуунун ыкмаларын онуктуруу менен билим беруунун мазмунун  терендетуу менен ,окуучуларды келечекте татыктуу инсан кылып даярдоо.

4.    Технологиялык каражаттарды пайдалануу менен окуу-тарбия процессинин эффективдуулугун жогорулатуу.

5.   Окуучуларды нравалык маданиятка, кыргыз элинин каада салттарын пайдаланып тарбия берууго жетишуу

Коп жылдык милдеттер

Милдеттер (1-жылга) 2020-2021-окуу жылы

Кутулуучу натыйжа

1

Жаны технологияларды,электрондук окуу китептерин колдонуу менен  сабактардан окуучулардын билим сапатын жогорулатуу.

Окуучулардын билим алуу мумкунчулукторун кенейтуу.

Жаны технологияларды,электрондук китепчелер колдонуу менен бардык сабактардан билим сапаты жогорулайт. Фундаменталдык предметтерден Блумдун таксономиясы колдонулат, окуучулардын предметке кызыгуусу артат.

2

Мугалимдердин тажрыйбаларын жайылтуу профессионалдуулугун арттыруу.

Мугалимдерге жардамдарды уюштуруу

Мугалимдердин тажрыйбалары мектеп ичинде жайылтылат, атайын курстарга жиберилет, мектеп ичинде семинар-трейнингдер откорулот. Мектепте узулгон усулдук кабинеттин иштеши жакшырат.

3

Окуучулардын нравалык маданиятка, кыргыз элинин каада салттарын пайдаланып тарбия берууго жетишуу

Окуучуларды нравалык маданиятка тарбиялоо жургузулот, мугалимдер кыргыз элинин каада салттарынын кээ бир элементтерин пайдаланып тарбия берууго жетишет. Мындан окуучулар арасында кылмыштуулук азаят, ыймандуу, адептуу окуучулар тарбияланат.

 

4

Ата-энелер менен байланышты кучотуу, аларды тарбия ишине тартуу, балдарга болгон  жоопкерчилигин арттыруу.

Ата-энелер менен байланыш кучойт, балдарына болгон жоопкерчилиги жогорулайт.

5

Мектептин материалдык базасын чындоо.

Спонсорлор, долбоорлор аркылуу, мектептин базасы чындалат.

6

Интернет байланышын онуктуруу.

Мугалимдер жана окуучулар Интеренет тармагын оздоштурот, жеке керектуу дуйнолук маалыматтарга ээ болот.

 

                                  

                              Милдеттер  2-жылга  2020-2022-жж.

1

Окутууну жана тарбиялоону жакшыртуу максатында кошумча каражат табуу.

1.1.Предметтик кабинеттер, зал коркомдолот.

1.2.Методикалык колдонмолор, кошумча адабияттар, окуу китептери менен камсыздалат.

2

Информатика кабинетиндеги  компьютерлерди жаныртуу.

2.2.Электрондук почтанын кызматтарын пайдаланат.

2.3.Жеке маалыматтарын таратууга мумкунчулук тузулот.

2.4.Компьютерлер жаныртылат.

 

Милдеттер 3-жылга 2020-2023-жж.

1

Окуучулардын билим сапатын жогорулатуу менен мектепке лицей класстарын ачуу.

1.1.Окуучуларга суроо талап коюлат, билим сапаты жогорулайт.

1.2.Мугалимдердин чыгармачылыгы жана жоопкерчилиги артат.

1.3.Окуучулардын предметке болгон кызыгуусу артат.

2

 Спонсор, донорлорду тартуу менен кесиптик билим берууну кенейтуу,

2.1 Окуучулардын жондомдуулугу артат ,кесипке байланыштуу тех каражаттарда иштоону оздоштуруот,сертификаткка ээ болот 2.2 Балдар эмгектенууго калыптанат кесипкуе багыт алат.

.

3

Интерактивдуу доскалар менен камсыздоо

       3.1 Интернет булактарынан алынган       

             дуйнолук маалыматтар менен

             сабак отулот, мугалимдин

            иштоосуно женилдик болот,

            чыгармачылыгы артат.

      3.2 Окуучулардын сабакка          

           кызыгуусу артат, билим сапаты 

           жогорулайт.

 

 

 

 

 

 

 

4-болук

1.   Анализдин матрицасы (откон окуу жылына)

SWOT – анализдин негизинде

S- кучтуу жагы, жетишкендиги. Мектептин откон окуу жылындагы жетишкен ийгиликтери, кучтуу жагы болуп эмнелер эсептелет ошолордун бардыгын жазуу керек.

W-кучсуз жагы, жетишпегендери, аткарылбай калган иштер. Кандай кемчиликтер жана мучулуштуктор болгондугу чагылдырат. (толук анализделип жазылат)

О- мумкунчулуктор мектеп кандай мумкунчулукторду окуу тарбия ишинде келечекте пайдаланууга мумкундугу бар экендигине толук анализ берет.

Т-коркунуч. Мектептин ишинде кандай коркунучтар пайда болду жана болушу мумкун экендигин белгилоо, аныктоо

 

Кучтуу жагы

Кучсуз жагы

1

Педжааматтын потенциалынын компетенттуулгу

Методикалык колдонмолорду аздыгы

2

Мектепти онуктуруудо кошумча каражаттардын тартылышы

Окуу китептеринин жетишсиздиги, сапаттуу эместиги

3

Мугалимдердин толук нагрузка менен камсыз болушу

Кээ бир предметтик мугалимдердин жетишсиздиги

4

Мугалимдердин кесиптик денгээлинин онугуусу

Окутуунун жаны технологияларынын жетишсиздиги, интернет байланышынын начардыгы

 

Мумкунчулуктор

 

1

Ар кандай долбоорлорго активдуу катышуу катышуу мумкунчулугу.

Ата энелер комитетинин иштебегендиги, ата энелердин мектепке толук тартылбагандыгы жана кызыкпагандыгы

2

Кошумча материалдык каражаттарды табуу

 

2

Мугалимдердин кесиптик денгээлин жогорулатуусу. (курстар, семинар тренингдер, конкурстар ж. б.)

Окуучуларды билим алууга умтулбагандыгы, сабакты коп калтырылышы

4

Мектептин онугусуно багытталган иш чаралар

Предметтик мугалимдердин тех каражаттар менен иштоону билбегендиги, кызыкпагандыгы

5

Социалдык оноктоштук

Коркунучтар

7

Окуу тарбия иштеринде жаны технологияларды колдонуу мумкунчулугу Интернет байланышын колдонуу

Ички миграциянын кучошуу,жакшы окуган окуучулардын 6,9- класстан кетип калышы,жазгы жана кузгу жумушка окуучулардын тартылышы,жаштардын ар турдуу диний коз караштарга тартылып кетиши,жаш оспурумдор арасында,кылмыштуулуктун кучошуу ата-энелердин жоопкерсиздиги

 

1.2 Ата энелер менен иштин анализи

Бул анализ сиздин ишиниздин жыйынтыгын жана кандай иш алып барса боло тургандыгына багыт берет

 

Ата энелердин кучтуу жагы

Кандай чабал жагы бар?(кучсуз)

1

Ата энелердин материалдык жактан камсыздуулугу

Ата энелер менен класс жетекчилердин  байланышынын томондугу

2

Демилгечи ата энелердин бар болушу

Балдардын жазгы жана кузгу жумуштарына тартуусу

Материалдык жактан жетишпегендиги

3

Айрым ата энелердин окуу тарбия иштерине кызыгуусу

Ата энелердин ар кандай диний агымдарга кириши

Ата энелердин окуу процессине сарандыгы,балдарына кош-конул мамилеси

4

Сиздер менен кызматташууда кандай мумкунчулуктор бар?

Ата энелер менен иштоодо  мектепте кандай кыйынчылыктар болушу мумкун? (коркунучтар)

1

Кызматташууга, байланышты кучотууго

Ички жана сырткы миграциянын кучошу, балдардын кароосуз калганы

2

Окуу материалдык база жагынан  жардам берууго

Материалдык жактан жетишпеген уй булоодогу балдар менен иш алып баруудагы коркунучтар

3

Жоопкерчиликти кучотууго

Кыздардын эрте турмуш куруусу  жана ата энелердин маани бербегендиги

4

Окуу тарбия процессине кызыктырууга

 

 

 

         

 

 

 

 

 Окутууну жана тарбиялоону жакшыртуу  планы

 

 

 

 

 

 

Касым Тыныстанов атындагы Чырпыкты жалпы орто билим берүү мектеби

Тамчы айыл округу  

           

Мектептин миссиясы:

 

           Касым Тыныстанов атындагы Чырпыкты жалпы орто билим берүүчү мекеме болуу менен бирге, башталгыч, негизги жана жалпы билим берүүгө багытталат. Кесипке багыттап, ата-энелер, коомчулуктун жардамы  менен алган билимдерин жашоодо пайдалана билген, коомдо өзүнүн ордун таба ала турган гумандуу, активдүү, атуулдук позициясы бар инсанды тарбиялоо.   

  

 

 

 

 

 

 

                                                 Ысык-Көл району, Чырпыкты айылы

 

                        Мектепте окутууну тарбиялоону жакшыртуу планынын

                                 (МТОЖП) негизги             мазмуну:

 

       1. Мектептин миссиясын аныктоо.

       2. Өткөн окуу жылына анализ.

       3. Анализ матрицасы (SWOT  анализдер)

       4.  Максаты жана милдеттери  ( бир жылдык жана 5 жылдык)

       5. Окутууну жана тарбиялоону жакшыртуу боюнча   стратегиялык 

            пландаштыруу.  

       6. Мектептин отчеттук картасы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   2. Мектептин  визиткасы.

 Орто билим берүүчү мектеп – Касым Тыныстанов

Жайгашкан айылы - Чырпыкты

Окутуунун баскычы -1-11 класс

Окутуу тили-  кыргыз

Этникалык составы: кыргыз -100 % 

Класс комплекти:1-4   8 кл.комп.  5-9-кл   9 кл.комп.  10-11кп    2 кл.комп

Окуучулардын саны:   229 кыздар,  204  балдар,     бары  433 окуучу

Жакыр үй- бүлөдөн   -15 окуучу; кыз-  7,  эркек  -8

Өзгөчө муктаждыкка ээ болгон балдар:

Тартиби оор балдар:   18

ИДН дин учетунда:      -

Риск группасында:       12

Тоголок жетимдер:       2, кыз - 2

Жазгы, күзгү жумуштарга байланыштуу сабак калтырган окуучулар: кыз -47, эрк 68

Билим сапаты:  - 21%

Олимпиаданын жыйынтыгы:    район- 3   област-1  республика -                                                    

(ээлеген орундар)    1, 3

Жалпы республикалык тесттин жыйын:

Жогорку бюджеттик окуу жайына өткөндөр: 

«Айылдык билим берүү» долбоору боюнча деңгээлдер:

Директор  менеджер-1,  администратор -

Директордун орун басары: лидер-, менеджер-2 ,  администратор-

Мугалимдер: Устат - П1 -7, П2-8 , С1-3 , С2-

Окуу жылынын жыйынтыгы боюнча акчалай сыйланган: мугалимдер-8, окуучулар- 35

Жалпы мугалимдердин саны:-33

Жогорку категория- 73.3 %, 1- категория-15.1%, 2-категория-15.1%, мугалим-3%

Билимин жогорулатуучу курстан өткөндөр:- 13

Мектеп имараты кайсы жылы -1961- салынган

Жылуулуктун түрү:- көмүр, электр

Спорт зал- бар

Актовый зал- жок

Китептер менен камсыз болуусу  53 %

Мебелдердин саны - 31

Компьютерлердин саны:- 20

Тех каражаттар: телевизор-6, ДВД-3, проектор-1, ксерокс-1

Акы төлөнүүчү кошумча билим берүү  -

Ашкана абалы:- орто

Камкөрүү кеңешинин милдетин аткаруучу: аты-жөнү  Мукамбетова М.К.

адреси: Акимкан көчөсү - 1

телефон: 7-23-23

       

                                

      

 

 

          

Подстраницы (1): Жаны окуу жылы 2020-2021
Comments